Trái Phiếu HomeDirect

Khách hàng có thêm một kênh đầu tư ít rủi ro với lãi suất
hấp dẫn hơn lãi suất ngân hàng!